Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Văn Mai
Ông Trần Văn Mai

Chức vụ: PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

maivtdailoc@gmail.com
2 Nguyễn Hữu Vũ
Ông Nguyễn Hữu Vũ

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT UBND huyện

3 Nguyễn Thị Thanh Nhàng
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

4 Phòng Văn Thư
Ông Phòng Văn Thư

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Thị Thảo
Bà Trần Thị Thảo

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

6 Nguyễn Tấn Nhân
Ông Nguyễn Tấn Nhân

Chức vụ: Chánh Thanh tra

7 Phạm Lương
Ông Phạm Lương

Chức vụ: Trưởng phòng

8 Trịnh Minh
Ông Trịnh Minh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng